Tag: GVH-488

Công việc điều dưỡng chăm sóc cho người già

Tại sao bạn im lặng để tôi nói - nói từ từ. Sẽ có người lắng nghe. Âm thanh lan ra bên ngoài. Vì vậy, cô đã bình tĩnh lại. Tôi đóng cửa phòng từ bên trong và đến chỗ Tanu. Vì vậy, Tanu nói - didi, nói cho tôi biết... ...